Instruktioner för Höstmötet

Höstmötet infaller den 23.11.2023 klockan 17:30 i Stora Auditoriet i ASA.

HÄR finner ni föredragningslistan för Höstmötet:

Höstmöte

——————————

Under mötet skall stadgeenligt följande ärenden tas upp:

Vid höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden: 

 Val av ordförande för mötet 

 Val av sekreterare för mötet 

 Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

 Vid behov: val av kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren – (detta val infaller 2023 för verksamhetsåren 2024-2025)

 Val av styrelseordförande för följande verksamhetsår 

 Val av chefredaktör för föreningens tidning Politicus för följande verksamhetsår 

 Val av chefredaktör för föreningens tidning Allwar&Oförskämt för följande verksamhetsår 

 Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dem för följande verksamhetsår 

 Fastställande av medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår 

Förutom detta kommer även Jubileumskommitténs koordinator samt jubileumskommitténs marskalker samt resten av jubileumskomittén att fastställas. Enligt beslut från föregående medlemsmöte kommer jubileumskommittén att bestå av koordinator, en eller två marskalker och övriga medlemmar så att kommittén max består av 13 medlemmar.

Enligt stadgarna skall de som ställer upp till ordförande samt chefredaktörer meddela sitt intresse senast tre dagar på förhand genom att mejla sitt intresse till sf@abo.fi. Deadlinen är alltså måndag 20.11.2023 klockan 23:59 och intresseanmälningar efter detta är ej giltiga. Vi önskar dessutom att intresserade till jubileumskommitténs koordinator och marskalk(er) även skickar in sitt intresse med samma tidtabell, men eftersom att detta inte skrivs i stadgarna så beaktas senare anmälningar och möjligheten att ställa upp på mötet kvarstår.