Arbetsordning

STATSVETENSKAPLIGA KLUBBEN VID ÅBO AKADEMI R.F. 

ARBETSORDNING 

29.10.2021 

 

1 kap. Allmänna bestämmelser 

2 kap. Medlemmar 

3 kap. Möten 

4 kap. Förtjänsttecken och utmärkelser 

5 kap. Kurator 

6 kap. Styrelsen 

7 kap. Förvaltningsrådet 

8 kap. Funktionärer och kommittéer 

9 kap. Publikationer och tryckalster 

10 kap. Representation 

11 kap. Klubblokal 

12 kap. Ändringar i arbetsordningen 

 

 

Kap. 1 Allmänna bestämmelser 

 

 

 

Statsvetenskapliga klubbens (härefter SF-klubben) verksamhet är reglerad genom föreningslagen, föreningens stadgar samt denna arbetsordning. 

 

 

 

Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser om stadgarnas tillämpning och SF-klubbens verksamhet. 

 

 

 

I arbetsordningen får inte ingå stadganden som strider mot föreningslagen eller föreningens stadgar. 

 

 

Kap. 2 Medlemmar 

 

 

Ordinarie medlem blir den politices studerande vid Åbo Akademi i Åbo, som betalt inskrivnings- och medlemsavgift. 

 

 

 

Ett register ska föras över medlemmar. Över alumnimedlemmar förs ett skilt register. Avliden medlem utskrivs ur registret. 

 

 

 

Extra medlem kan på välmotiverad, skriftlig ansökan antas av styrelsen (se närmare 20§). 

 

 

Kap. 3 Möten 

 

 

 

Föreningen sammankallar till föreningsmöte en gång per månad under pågående termin. 

 

 

 

Föreningens styrelse, utskott, kommittéer och redaktioner sammankallas av respektive ordförande eller chefredaktör om ej annat stadgas. 

 

 

 

Utöver ärenden som enligt stadgarna och denna arbetsordning behandlas på föreningsmöte, ska följande frågor handläggas av mötet: 

 

Uppdragande av huvudlinjer för föreningens verksamhet 

 

Beslut om större, extraordinära inköp på över 75 euro 

 

Ärenden som av styrelsen hänskjutits till medlemsmöte 

 

Av tidigare möten hänskjutna ärenden 

 

10§ 

 

Vid möte har varje ordinarie medlem en röst. Rösträtt får inte utövas genom ombud. 

 

11§ 

 

Om en medlem har ett väsentligt större intresse än andra medlemmar och om medlemmens enskilda fördel kan vara stridande mot föreningens får personen inte delta i behandlingen av frågan. 

 

12§ 

 

Omröstning verkställs genom öppen omröstning, såvida inte minst en röstberättigad medlem yrkar på sluten omröstning. 

 

13§ 

 

Faller rösterna lika avgör ordförandens röst, såvida det inte handlar om personval i vilket fall lotten avgör. 

 

14§ 

 

Beslut träder i kraft, såvida inte annat stadgas eller beslutits. Mötesprotokollet justeras av två vid mötet valda protokolljusterare inom tre veckor efter mötet. 

 

15§ 

 

Mötesprotokoll från föreningsmöte omfattar diskussionssammandrag och beslut. Mötesprotokollen finns tillgängliga för medlemmarna. 

 

16§ 

 

Beslutslistor från styrelse- och föreningsmöten ska finnas elektroniskt tillgängliga för medlemmarna och distribueras till dem via föreningens informationsmejl. 

 

 

Kap. 4 Förtjänsttecken och utmärkelser 

 

17§ 

 

Beslut om utdelande av förtjänsttecken och utmärkelser fattas av förtjänstteckenskommittén som består av kurator samt två medlemmar tillsatta av januarimötet. Styrelsen kommer med en rekommendation till Förtjänstteckenskommittén om utdelandet av Allwars Arw och Officium Bonum. 

 

 

Kap. 5 Kurator 

 

18§ 

 

Kurator åligger att övervaka och råda styrelsen i dess arbete. Kurator har rätt att närvara vid föreningens möten och därvid uttala sig. Kurator är ordförande i förtjänstteckenskommittén och disciplinutskottet. 

 

 

Kap. 6 Styrelsen 

 

19§ 

 

Styrelsen består av ordförande, högskolepolitiskt ansvarig, inrikes- och utrikesansvarig, sekreterare, skattmästare, marknadsförings- och kommunikationsansvarig, kultur- och motionsansvarig, klubbhövding och värd/värdinna. Till medlem i styrelsen kan endast ordinarie medlem väljas. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande som sköter ordförandes uppgifter när denne är frånvarande. 

 

20§ 

 

Styrelsen åligger att: 

 

leda och organisera föreningens verksamhet 

 

förbereda ärenden som ska behandlas på föreningens möten 

 

verkställa samtliga mötesbeslut 

 

besluta om mindre inköp 

 

förhandla om samarbetsavtal i föreningens namn, samt redovisa för dessa till föreningsmöte 

 

avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen inte ankommer på föreningsmöte eller ärenden som föreningsmöte befullmäktigat styrelsen att avgöra 

 

före vårmöte behandla föreningens verksamhetsberättelse och bokslut 

 

senast tre veckor före vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut till verksamhetsgranskarna. 

 

i samarbete med Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) ansvara för studieinformation och studentrekrytering 

 

behandla extra medlemsansökningar 

 

övervaka samtliga arrangemang som genomförs i SF-klubbens namn 

 

ansvara gemensamt för sin verksamhet 

 

vid behov internt utse representanter till Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) olika utskott 

 

inom sig välja en gulnäbbsansvarig 

 

21§ 

 

Som styrelsens beslut gäller det förslag som fått mest understöd bland styrelsemedlemmarna. 

 

22§ 

 

Över styrelsemöten förs protokoll, vilka undertecknas av ordförande, sekreterare samt en vald protokolljusterare. 

 

23§ 

 

Styrelseordförande åligger att: 

 

sammankalla och leda styrelsemöten samt föreningsmöten 

 

övervaka att styrelse, medlemmar och funktionärer fullgör sina åligganden  

 

övervaka att beslut verkställs 

 

ansvara för föreningens alumnimedlemmar 

fungera som högskolepolitiska kommitténs sekreterare och sammankallare till första mötet 

 

upprätthålla kontakten till föreningens samarbetspartners 

 

fungera som sammankallare och sekreterare för disciplinutskottet 

 

24§ 

 

Högskolepolitiskt ansvarige åligger att: 

 

ansvara för ordnandet av föreningens debatter, seminarier, aftonskolor och dylika evenemang 

 

fungera som debattkommitténs ordförande 

 

ansvara för högskolepolitiska ärenden 

 

ansvara för kontakten till ämnena och de för föreningen relevanta studentrepresentanterna 

 

fungera som ordförande i föreningens högskolepolitiska kommitté 

 

ansvara för tutoreringen samt fungera som tutorkontaktperson 

 

vara föreningens kontaktperson till Högskoleutbildade samhällsvetare r.f. (YKA) och Samhällsvetenskapernas Studenter i Finland (SYY) samt lokalföreningen i Åbo 

 

25§ 

 

Inrikes- och utrikesansvarige åligger att: 

 

fungera som exkursionskommitténs ordförande 

 

ansvara för och ordna föreningens exkursioner samt arbetslivsrelaterade besöksmål. 

 

ansvara för inrikes- och utrikeskontakter inom ramen för studentverksamhet 

 

26§ 

 

Sekreterare åligger att: 

 

föra protokoll vid styrelsemöten 

 

sammanställa beslutslistor från styrelsemöten och föreningsmöten 

 

sammanställa verksamhetsberättelsen till föreningens vårmöte  

 

ansvara för föreningens infomaterial till nya studerande 

 

ansvara för föreningens officiella dokument åt medlemmarna 

 

ansvara för föreningens medlemsregister samt arkiv 

 

ansvara för tentarkivet 

 

27§ 

 

Skattmästare åligger att: 

 

inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor 

 

övervaka erhållna medlemsavgifter samt medel erhållna genom försäljning av föreningens material 

 

minst tre veckor före vårmötet sammanställa bokslut och överlämna det till verksamhetsgranskarna  

 

övervaka den ekonomiska skötseln av eventuella projekt, samt i god tid före vårmöte infodra bokslut över dessas ekonomi 

 

ansöka om medel för klubbens verksamhet 

 

fungera som medlem i årsfestkommittén och samtidigt som dess skattmästare 

förvalta och ansvara för föreningens kanslimaterial 

 

sköta om medlemsregistret i samråd med sekreteraren 

 

anskaffa sf:iania 

 

28§  

 

Marknadsförings- och kommunikationsansvarig åligger att: 

 

ansvara för marknadsföring av föreningen och dess verksamhet 

 

ansvara för informationsförmedlingen till föreningens medlemmar, inklusive föreningens infomail 

 

koordinera det externa kommunikationsflödet  

 

ansvara för föreningens webbplats i samråd med webbansvarige 

 

fungera som medlem i årsfestkommittén 

 

fungera som marknadsföringskommitténs ordförande 

 

29§  

 

Kultur- och motionsansvarig åligger att: 

 

fungera som ordförande för kulturkommittén och motionskommittén 

 

ansvara för föreningens kulturverksamhet 

 

ansvara för föreningens motionsverksamhet 

 

ansvara för föreningens motionsutrustning 

 

30§ 

 

Klubbhövding åligger att: 

 

fungera som förvaltningsrådets ordförande samt ansvara för dess interna arbetsfördelning 

 

ansvara för att gulnäbbsplikten fungerar 

 

ansvara för kontakter till Stiftelsen för Åbo Akademi angående klubblokalen 

 

fungera som vice ordförande i årsfestkommittén 

 

31§ 

 

Värd/värdinna åligger att: 

 

tillsammans med förvaltningsrådet ordna sitzar eller dylika evenemang 

 

medverka i förvaltningsrådet som dess vice ordförande 

 

fungera som årsfestkommitténs ordförande 

 

fungera som festkommitténs ordförande 

 

Kap. 7 Förvaltningsrådet 

 

32§ 

 

Består av klubbhövding, som fungerar som ordförande, värd/värdinna samt minst sex och högst 20 medlemmar. Ansökan till förvaltningsrådet sker genom en skriftlig ansökan till styrelsen senast tre dagar innan föreningsmötet. Ifall mer än 20 ansökningar mottas, föreslår styrelsen ett förvaltningsråd med 20 personer till föreningsmötet. Förslaget görs baserat på mottagna ansökan. Ytterligare tillsättning av medlemmar till förvaltningsrådet kan ske vid senare tillfälle på styrelsens initiativ ifall maximiantalet inte är uppfyllt. 

 

33§ 

 

Ansvarar för skötseln av klubblokalen. 

 

34§ 

 

Ansvarar huvudsakligen för evenemang som ordnas i klubblokalen. 

 

35§ 

 

Inom förvaltningsrådet utdelas följande ansvarsposter: vice-klubbhövding, vice-värd/värdinna och inventarieansvarig. Övriga poster kan vid behov tillsättas. 

 

 

Kap. 8 Funktionärer och kommittéer 

 

36§ 

 

Webbansvarig 

 

åligger att sköta om föreningens webbplats i samråd med marknadsförings- och kommunikationsansvarige 

 

väljs på decembermöte 

 

37§ 

 

Debattkommittén 

 

består av högskolepolitiskt ansvarige som ordförande, samt de av januarimöte tillsatta medlemmarna 

 

åligger att anordna debatter, seminarier, aftonskolor och dylikt 

 

sköter om informationen angående dessa evenemang 

 

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen 

 

38§ 

 

Exkursionskommittén 

 

består av inrikes- och utrikesansvarige som ordförande, samt medlemmar tillsatta av januarimöte 

 

åligger att planera och leda föreningens exkursioner  

 

exkursionsmålen väljs av medlemmarna på månadsmöte på basen av exkursionskommitténs förslag 

 

sköter om information angående exkursionerna 

 

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen 

 

39§ 

 

Årsfestkommittén 

 

består av sittande värd/värdinna som ordförande, sittande klubbhövding som vice ordförande och sittande skattmästare, samt föregående verksamhetsårs klubbhövding och värd/värdinna samt ett behövligt antal funktionärer 

 

väljs på januarimöte 

 

åligger att arrangera föreningens årsfest inom november månad  

 

åligger att inom föreningen föreslå årsfestmarskalk 

 

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen 

 

40§ 

 

Festkommittén 

 

består av klubbhövding och värd/värdinna, samt högst sex medlemmar tillsatta på januarimöte 

 

åligger att planera fester för föreningens medlemmar 

 

41 §  

 

Marknadsföringskommittén 

 

består av marknadsförings- och kommunikationsansvarige som ordförande, samt medlemmar tillsatta av föreningens januarimöte 

 

åligger att stöda styrelsen i kommunikationen till medlemmarna, skapandet av innehåll samt i att marknadsföra evenemang  

 

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen 

 

42§ 

 

Högskolepolitiska kommittén 

 

består av högskolepolitiskt ansvarige som ordförande, styrelseordförande som sekreterare och de medlemmar som fungerar som studentrepresentanter i det för föreningen relevanta fakultetsrådet och andra förvaltningsorgan inom Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår om de samtycker 

 

fungerar som en länk mellan förvaltningen och de studerande 

 

har som uppgift att förbättra informationsspridningen om förvaltningsorganens verksamhet 

 

43§ 

 

Förtjänstteckenskommittén 

 

består av kurator som ordförande, samt två medlemmar företrädesvis en till anciennitet äldre och en yngre tillsatta av januarimöte 

 

besluter om utdelandet av förtjänsttecken, utmärkelser och stipendier, som delas ut på årsfesten 

 

rådfrågas i ärenden gällande reglementet för förtjänsttecken och hedersutmärkelser 

 

44§ 

 

Motionskommittén 

 

består av kultur- och motionsansvarige som ordförande, samt behövligt antal medlemmar tillsatta av föreningens januarimöte 

 

åligger att planera och informera om motionsverksamheten för föreningens medlemmar 

 

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen 

 

45§ 

 

Kulturkommittén 

 

består av kultur- och motionsansvarige som ordförande, samt behövligt antal medlemmar tillsatta av föreningens januarimöte 

 

åligger att planera kulturverksamheten för föreningens medlemmar 

 

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen 

 

46§ 

 

Fanbärare 

 

fem fanbärare för verksamhetsåret väljs av januarimötet 

 

fanbärarna ansvarar sinsemellan för föreningens representation i fantåg 

 

47§ 

 

Disciplinutskottet 

 

består av kurator som ordförande, sittande styrelseordförande, sittande klubbhövding, samt de två senaste styrelseordförandena 

 

sammankallas av sittande styrelseordförande som fungerar som sekreterare 

 

vidtar vid behov disciplinära åtgärder 

 

48§ 

 

Arbetsgrupper och övriga funktionärer 

 

Arbetsgrupper och övriga funktionärer väljs vid behov av föreningsmöte 

 

 

Kap. 9 Publikationer och tryckalster 

 

49§ 

 

Föreningen utger årligen publikationen Politicus, som är föreningens språkrör, och bl.a. upprätthåller kontakten med utexaminerade medlemmar. Chefredaktör för följande verksamhetsår väljs på föreningens höstmöte, och redaktionen väljs på decembermöte. Chefredaktör och redaktion åligger att: 

 

sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska 

 

se till att Politicus utkommer till årsfesten 

 

50§ 

 

Föreningen utger även tidningen Allwar&Oförskämt, som utkommer minst fyra gånger per verksamhetsår. Chefredaktör för följande verksamhetsår väljs på föreningens höstmöte, och redaktionen väljs på decembermöte. Chefredaktör och redaktion åligger att: 

 

sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska 

 

51§ 

 

Föreningen utger vid behov SF-klubbens sångbok och historik. Beslut om utgivande fattas av föreningsmöte, som tillsätter en kommitté för detta ändamål. 

 

Varje höst utges Gulisguiden som informationsguide för potentiella nya medlemmar. Övriga publikationer och tryckalster utges vid behov på styrelsens beslut. 

 

 

Kap. 10 Representation 

 

52§ 

 

Inbjuds föreningen att närvara vid annan av studentförening, studentkorporation eller organisation ordnat tillfälle ersätter föreningen enligt behov och förmåga en representants deltagarkostnader och resekostnader. Representanten bör efter fullgjort uppdrag redogöra för sin representation inför styrelsen. 

 

 

Kap. 11 Klubblokal 

 

53§ 

 

För klubblokalen antas ett särskilt reglemente, vilket bör finnas medlemmarna tillhanda. 

 

Skötseln av klubblokalen handhas av förvaltningsrådet. 

 

54§ 

 

En renoveringskommitté tillsätts av föreningsmötet vid behov. 

 

 

Kap. 12 Ändringar i arbetsordningen 

 

55§ 

 

Beslut om ändring av arbetsordning fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet vid ett föreningsmöte.