Arbetsordning

STATSVETENSKAPLIGA KLUBBEN VID ÅBO AKADEMI R.F.

ARBETSORDNING

19.04.2016

 

1 kap. Allmänna bestämmelser

2 kap. Medlemmar

3 kap. Möten

4 kap. Förtjänsttecken och utmärkelser

5 kap. Kurator

6 kap. Styrelsen

7 kap. Förvaltningsrådet

8 kap. Funktionärer och kommittéer

9 kap. Publikationer och tryckalster

10 kap. Representation

11 kap. Klubblokal

12 kap. Ändringar i arbetsordningen

 

Kap. 1 Allmänna bestämmelser

 

Statsvetenskapliga klubbens (härefter SF-klubben) verksamhet är reglerad genom föreningslagen, föreningens stadgar samt denna arbetsordning.

 

Arbetsordningen innehåller närmare bestämmelser om stadgarnas tillämpning och SF-klubbens verksamhet.

 

I arbetsordningen får inte ingå stadganden som strider mot föreningslagen eller föreningens stadgar.

 

Kap. 2 Medlemmar

 

Ordinarie medlem blir den politices studerande vid Åbo Akademi i Åbo, som betalt inskrivnings- och medlemsavgift.

 

Ett register ska föras över medlemmar. Över alumnimedlemmar förs ett skilt register. Avliden medlem utskrivs ur registret.

 

Extra medlem kan på välmotiverad, skriftlig ansökan antas av styrelsen (se närmare 20§).

 

Kap. 3 Möten

 

Föreningen sammankallar till föreningsmöte en gång per månad under pågående termin.

 

Föreningens styrelse, utskott, kommittéer och redaktioner sammankallas av respektive ordförande eller chefredaktör om ej annat stadgas.

 

Utöver ärenden som enligt stadgarna och denna arbetsordning behandlas på föreningsmöte, ska följande frågor handläggas av mötet:

Uppdragandet av huvudlinjer för föreningens verksamhet

Beslut om större, extraordinära inköp på över 75 euro

Ärenden som av styrelsen hänskjutits till medlemsmöte

Av tidigare möten hänskjutna ärenden

 

10§

Vid möte har varje ordinarie medlem en röst. Rösträtt får inte utövas genom ombud.

 

11§

Om en medlem har ett väsentligt större intresse än andra medlemmar och om medlemmens enskilda fördel kan vara stridande mot föreningens får personen inte delta i behandlingen av frågan.

 

12§

Omröstning verkställs genom öppen omröstning, såvida inte minst en röstberättigad medlem yrkar på sluten omröstning.

 

13§

Faller rösterna lika avgör ordförandes röst, såvida det inte handlar om personval i vilket fall lotten avgör.

 

14§

Beslut träder i kraft, såvida inte annat stadgas eller beslutits. Mötesprotokollet justeras av två vid mötet valda protokolljusterare inom tre veckor efter mötet.

 

15§

Mötesprotokoll från föreningsmöte omfattar diskussionssammandrag och beslut. Mötesprotokollen finns tillgängliga för medlemmarna.

 

16§

Beslutslistor från styrelse- och föreningsmöten ska finnas elektroniskt tillgängliga för medlemmarna och distribueras till dem via föreningens informationsmejl.

 

Kap. 4 Förtjänsttecken och utmärkelser

 

17§

Föreningens förtjänsttecken och utmärkelser kan tilldelas person som på förtjänstfullt sätt verkat för föreningen. Beslut om utdelande av förtjänsttecken och utmärkelser fattas av förtjänstteckenskommittén som består av kurator samt två medlemmar tillsatta av januarimötet. Om utdelande av förtjänsttecknet Gyllene Tunnan besluter styrelsen. Styrelsen kommer även med en rekommendation till utdelandet av Allwars Arv och Officium Bonum.

 

Kap. 5 Kurator

 

18§

Kurator åligger att övervaka och råda styrelsen i dess arbete. Kurator har rätt att närvara vid föreningens möten och därvid uttala sig. Kurator är ordförande i förtjänstteckenskommittén och disciplinutskottet.

 

Kap. 6 Styrelsen

 

19§

Styrelsen består av ordförande, högskolepolitiskt ansvarig, inrikes- och utrikesansvarig, sekreterare, skattmästare, kultur- och motionsansvarig, klubbhövding och värd/värdinna. Till medlem i styrelsen kan endast ordinarie medlem väljas. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande som sköter ordförandes uppgifter när denne är frånvarande.

 

20§

Styrelsen åligger att:

leda och organisera föreningens verksamhet

förbereda ärenden som ska behandlas på föreningens möten

verkställa samtliga mötesbeslut

besluta om mindre inköp

förhandla om samarbetsavtal i föreningens namn, samt redovisa för dessa till föreningsmöte

avgöra ärenden som enligt stadgarna eller arbetsordningen inte ankommer på föreningsmöte eller ärenden som föreningsmöte befullmäktigat styrelsen att avgöra

före vårmöte behandla föreningens verksamhetsberättelse och bokslut

till vårmöte inlämna verksamhetsberättelse och bokslut

i samarbete med Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) ansvara för studieinformation och studentrekrytering

behandla extra medlemsansökningar

övervaka samtliga arrangemang som genomförs i SF-klubbens namn

ansvara gemensamt för sin verksamhet

vid behov internt utse representanter till Åbo Akademis Studentkår (ÅAS) olika utskott

inom sig välja en gulnäbbsansvarig

 

21§

Som styrelsens beslut gäller det förslag som fått mest understöd bland styrelsemedlemmarna.

 

22§

Över styrelsemöten förs protokoll, vilka undertecknas av ordförande, sekreterare samt en vald protokolljusterare.

 

23§

Styrelseordförande åligger att:

sammankalla och leda styrelsemöten samt sammankalla föreningsmöten

övervaka att styrelse, medlemmar och funktionärer fullgör sina åligganden övervaka att beslut verkställs

ansvara för föreningens alumnimedlemmar

fungera som högskolepolitiska kommitténs sekreterare och sammankallare till första mötet

upprätthålla kontakten till föreningens samarbetspartners

fungera som sammankallare och sekreterare för disciplinutskottet

 

24§

Högskolepolitiskt ansvarige åligger att:

ansvara för ordnandet av föreningens debatter, seminarier, aftonskolor och dylika evenemang

fungera som debattkommitténs ordförande

ansvara för högskolepolitiska ärenden

ansvara för kontakten till ämnena och de för föreningen relevanta studentrepresentanterna

fungera som ordförande i föreningens högskolepolitiska kommitté

ansvara för tutoreringen fungera som tutorkontaktperson

vara föreningens kontaktperson till Högskoleutbildade samhällsvetare r.f. (YKA) och Samhällsvetenskapernas Studenter i Finland (SYY) samt lokalföreningen i Åbo

 

25§

Inrikes- och utrikesansvarige åligger att:

fungera som exkursionskommitténs ordförande

ansvara för och ordna föreningens exkursioner

ansvara för inrikes- och utrikeskontakter inom ramen för studentverksamhet

ansvara för att information om föreningens evenemang når medlemmarna via klubbens informationskanaler

 

26§

Sekreterare åligger att:

föra protokoll vid styrelsemöten

sammanställa beslutslistor från styrelsemöten och föreningsmöten

sammanställa verksamhetsberättelsen till föreningens vårmöte ansvara för föreningens infomaterial till nya studerande

ansvara för föreningens officiella dokument åt medlemmarna

ansvara för föreningens hemsidor i samråd med webbansvariga

sköta om medlemsregistret i samråd med skattmästaren

ansvara för tentarkivet

 

27§

Skattmästare åligger att:

inom styrelsen speciellt ägna sig åt ekonomiska frågor

övervaka erhållna medlemsavgifter samt medel erhållna genom försäljning av föreningens material

minst tre veckor före vårmötet sammanställa bokslut och överlämna det till verksamhetsgranskarna övervaka den ekonomiska skötseln av eventuella projekt, samt i god tid före vårmöte infodra bokslut över dessas ekonomi

ansöka om medel för klubbens verksamhet

fungera som medlem i årsfestkommittéen och samtidigt som dess skattmästare

förvalta och ansvara för föreningens kanslimaterial

ansvara för föreningens medlemsregister samt arkiv

anskaffa sf:iania

 

28§

Kultur- och motionsansvarig åligger att:

fungera som ordförande för kulturkommittén och motionskommittén

ansvara för föreningens kulturverksamhet

ansvara för föreningens motionsverksamhet

ansvara för föreningens motionsutrustning

informera om föreningens kultur- och motionsverksamhet

 

29§

Klubbhövding åligger att:

fungera som förvaltningsrådets ordförande samt ansvara för dess interna arbetsfördelning

ansvara för att gulnäbbsplikten fungerar

ansvara för kontakter till Stiftelsen för Åbo Akademi angående klubblokalen

fungera som vice ordförande i årsfestkommittén

 

30§

Värd/värdinna åligger att:

tillsammans med förvaltningsrådet ordna sitzar eller dylika evenemang

medverka i förvaltningsrådet som dess vice ordförande

fungera som årsfestkommitténs ordförande

fungera som festkommitténs ordförande

ansvara för att information om sitzar och dylika evenemang samt anmälningslistor kommer upp på föreningens webbplats

 

Kap. 7 Förvaltningsrådet

 

31§

Består av klubbhövding, som fungerar som ordförande, värd/värdinna samt minst sex och högst 30 medlemmar.

 

32§

Ansvarar för skötseln av klubblokalen.

 

33§

Ansvarar huvudsakligen för evenemang som ordnas i klubblokalen.

 

34§

Inom förvaltningsrådet utdelas följande ansvarsposter: vice-klubbhövding, vice-värd/värdinna och inventarieansvarig. Övriga poster kan vid behov tillsättas.

 

Kap. 8 Funktionärer och kommittéer

 

35§

Webbansvarig

åligger att ansvara för föreningenshemsidor

väljs på decembermöte

 

36§

Debattkommittén

består av högskolepolitiskt ansvarige som ordförande, samt de av januarimöte tillsatta medlemmarna

åligger att anordna debatter, seminarier, aftonskolor och dylikt

ansvarar för marknadsföring och information om dessa evenemang

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen

 

37§

Exkursionskommittén

består av inrikes- och utrikesansvarige som ordförande, samt medlemmar tillsatta av januarimöte

åligger att planera och leda föreningens exkursioner exkursionsmålen väljs av medlemmarna på månadsmöte på basen av exkursionskommitténs förslag

ansvarar för marknadsföring och information om exkursionerna

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen

 

38§

Årsfestkommittén

består av sittande värd/värdinna som ordförande, sittande klubbhövding som vice ordförande och sittande skattmästare, samt föregående verksamhetsårs klubbhövding och värd/värdinna samt ett behövligt antal funktionärer

väljs på januarimöte

åligger att arrangera föreningens årsfest inom november månad åligger att inom föreningen utse årsfestmarskalk

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen

 

39§

Festkommittén

består av klubbhövding och värd/värdinna, samt högst sex medlemmar tillsatta på januarimöte

åligger att planera och marknadsföra fester för föreningens medlemmar

 

40§

Högskolepolitiska kommittén

som kommitténs ordförande fungerar den högskolepolitiskt ansvarige

består av högskolepolitiskt ansvarige som ordförande, styrelseordförande som sekreterare och de medlemmar som fungerar som studentrepresentanter i det för föreningen relevanta fakultetsrådet och andra förvaltningsorgan inom Åbo Akademi och Åbo Akademis Studentkår om de samtycker

fungerar som en länk mellan förvaltningen och de studerande

har som uppgift att förbättra informationsspridningen om förvaltningsorganens verksamhet

 

41§

Förtjänstteckenskommittén

består av kurator som ordförande, samt två medlemmar företrädesvis en till anciennitet äldre och en yngre tillsatta av januarimöte

besluter om utdelandet av förtjänsttecken, utmärkelser och stipendier, som delas ut på årsfesten

 

42§

Motionskommittén

består av kultur-och motionsansvarige som ordförande, samt behövligt antal medlemmar tillsatta av föreningens januarimöte

åligger att planera och marknadsföra motionsverksamheten för föreningens medlemmar

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen

 

43§

Kulturkommittén

består av kultur- och motionsansvarige som ordförande, samt behövligt antal medlemmar tillsatta av föreningens januarimöte

åligger att planera och marknadsföra kulturverksamheten för föreningens medlemmar

kommittéordförande är redovisningsskyldig inför styrelsen

 

44§

Fanbärare

fem fanbärare för verksamhetsåret väljs av januarimötet

fanbärarna ansvarar sinsemellan för föreningens representation i fantåg

 

45§

Disciplinutskottet

består av kurator som ordförande, sittande styrelseordförande, sittande klubbhövding, samt de två senaste styrelseordförandena

sammankallas av sittande styrelseordförande som fungerar som sekreterare

vidtar vid behov disciplinära åtgärder

46§

 

Övriga funktionärer

övriga funktionärer väljs vid behov av föreningsmöte

 

Kap. 9 Publikationer och tryckalster

 

47§

Föreningen utger årligen publikationen Politicus, som är föreningens språkrör, och bl.a. upprätthåller kontakten med utexaminerade medlemmar. Chefredaktör för följande verksamhetsår väljs på föreningens höstmöte, och redaktionen väljs på decembermöte. Chefredaktör och redaktion åligger att:

sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska

se till att Politicus utkommer till årsfesten

 

48§

Föreningen utger även tidningen Allwar&Oförskämt, som utkommer minst fyra gånger per verksamhetsår. Chefredaktör för följande verksamhetsår väljs på föreningens höstmöte, och redaktionen väljs på decembermöte. Chefredaktör och redaktion åligger att:

sköta alla med utgivandet av tidningen förknippade frågor, såväl redaktionella som ekonomiska

 

49§

Föreningen utger vid behov SF-klubbens sångbok och historik. Beslut om utgivande fattas av föreningsmöte, som tillsätter en kommitté för detta ändamål.

Varje höst utges Gulisguiden som informationsguide för potentiella nya medlemmar. Övriga publikationer och tryckalster utges vid behov på styrelsens beslut.

 

Kap. 10 Representation

 

50§

Inbjuds föreningen att närvara vid annan av studentförening, studentkorporation eller organisation ordnat tillfälle ersätter föreningen enligt behov och förmåga en representants deltagarkostnader och resekostnader. Representanten bör efter fullgjort uppdrag redogöra för sin representation inför styrelsen.

 

Kap. 10 Klubblokal

 

51§

För klubblokalen antas ett särskilt reglemente, vilket bör finnas medlemmarna tillhanda.

Skötseln av klubblokalen handhas av förvaltningsrådet.

 

52§

En renoveringskommitté tillsätts av föreningsmötet vid behov.

 

Kap. 12 Ändringar i arbetsordningen

 

53§

Beslut om ändring av arbetsordning fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet vid ett föreningsmöte.