Seriös verksamhet

 

Månadsmöten

Föreningens högsta beslutanderätt utövas av föreningsmötena, mer kända som månadsmöten. Dessa sammankallas en gång i månaden under terminerna. Kallelsen till mötet kommer via e-post och läggs också upp på SF:s anslagstavla i ASA B-trappan. Alla som har betalat medlemsavgiften har röst- och yttranderätt. Månadsmötena fungerar som diskussions- och idéforum samt som informationskanal mellan styrelsen och medlemmarna. Riktlinjer för klubben och dess verksamhet dras också upp under dessa möten.

Debatten brukar vara livlig speciellt under vårmötet, då bl.a. den förra styrelsen beviljas ansvarsfrihet och bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställs, samt under höstmötet och decembermötet, då funktionärer och styrelse för kommande verksamhetsår väljs. Höstmötet infaller inom november och vårmötet inom februari månad. Diskussionen på årets andra månadsmöten hettar också till nu som då, så den aktiva medlemmen ser förståss till att närvara på varenda möte och delta i beslutsprocessen!

 

Debatter

Högklassiga debatter har blivit ett kännetecken för klubben. Syftet med dessa är att genom intressanta och kunniga debattörer ge åhörarna insikt i aktuella frågor. Debatterna har lockat stora publiker och väckt intresse i medier, såsom YLE, Radio Vega, Radio X3M, Hufvudstadsbladet och Åbo Underrättelser. Teman som debatterats har varit bl.a. kärnkraft, NATO och USA:s roll som supermakt. I dessa har deltagit sakkunniga personer som riksdagsledamot Tuija Brax, specialforskare Tomas Ries och Amnestys verksamhetsledare i Finland, Frank Johansson.

 

Aftonskolor

På klubblokalen ordnas aftonskolor i form av diskussionskvällar, där samhällsengagerade personer berättar om aktuella teman och deltagarna debatterar ämnena. Tidigare år har till exempel Klaus Törnudd berättat om ambassadörskap, kansler och fd. Alko-chef Bertil Roslin upplyst om alkoholpolitik samt Åbo Akademis byråchef Johan Nikula skärrat upp de studerande med Bolognaprocessens följder.

 

Politicus

Politicus är den mer seriösa av klubbens två tidningar. Politicus utkommer en gång i året och behandlar varje år ett speciellt tema. Tidningen tillhör klubbens medlemsförmåner och delas ut till medlemmarna.

 

Exkursioner


Utrikesexkursioner

Klubben ordnar varje höst en större och varje vår en mindre exkursion utomlands. Klubben har bekantat sig med bl.a. norra Italien, Dublin, Skottland och Istanbul på de stora exkursionerna, och under de mindre exkursionerna har kosan styrts till exempelvis S:t Petersburg, Riga, Bryssel och Wien. Programmet under exkursionerna är alltid mångsidigt och digert. Xqrr-deltagarna har fått ta del av det mesta och bästa som resemålen haft att erbjuda: ambassadbesök, simturer i Loch Ness, universitetsvistelser, parlaments- och ministeriebesök, stadsrundvandringar, gondolfärder i Venedig, TV-inspelningar, besök på NATO:s högkvarter, ryska studenthem m.m. – listan kan göras oändlig.

 

Inrikesexkursioner

Exkursionerna inom landet har främst riktat sig till Helsingfors och årligen görs företagsbesök i Åbo. Under besöken i huvudstaden brukar medlemmarna besöka ministerier, riksdagen och andra offentliga inrättningar eller intressanta organisationer. Xqrren avrundas ofta med något kulturellt, såsom teater eller opera. Företagsbesöken brukar främst göras till klubbens samarbetspartners.