Seriös verksamhet

MEDLEMSMÖTEN

Föreningens högsta beslutanderätt utövas av föreningsmötena, mer kända som medlemsmöten. Dessa sammankallas en gång i månaden under terminerna. Kallelsen till mötet kommer via e-post och läggs också upp på SF:s anslagstavla i ASA B-trappan och på Instagram. Alla som har betalat medlemsavgiften har röst- och yttranderätt. Månadsmötena fungerar som diskussions- och idéforum samt som informationskanal mellan styrelsen och medlemmarna. Riktlinjer för klubben och dess verksamhet dras också upp under dessa möten.

Debatten brukar vara livlig speciellt under vårmötet, då bl.a. den förra styrelsen beviljas ansvarsfrihet och bokslutet och verksamhetsberättelsen fastställs, samt under höstmötet och decembermötet, då funktionärer och styrelse för kommande verksamhetsår väljs. Höstmötet infaller inom november och vårmötet inom februari månad. Diskussionen på årets andra månadsmöten hettar också till nu som då, så den aktiva medlemmen ser förståss till att närvara på varenda möte och delta i beslutsprocessen!

 

SEMINARIER

SF-Klubben ordnar några gånger per år seminarier och paneler där personer kommer för att berättar för medlemmarna om t.ex. hur man bygger upp ett bra CV, public speaking eller olika arbetsmöjligheter.

 

POLITICUS

Politicus är den mer seriösa av klubbens två tidningar. Politicus utkommer en gång i året och behandlar varje år ett speciellt tema. Tidningen tillhör klubbens medlemsförmåner och skickas digitalt ut till medlemmarna.

 

EXKURSIONER

Utrikesexkursioner

Klubben ordnar varje höst en större och varje vår en mindre exkursion utomlands. Klubben har bekantat sig med bl.a. Italien, Dublin, Skottland och Istanbul på de stora exkursionerna, och under de mindre exkursionerna har kosan styrts till exempelvis S:t Petersburg, Riga, Bryssel och Wien. Programmet under exkursionerna är alltid mångsidigt och intressant. Xqrr-deltagarna har fått ta del av det mesta och bästa som resemålen haft att erbjuda: bland annat ambassadbesök, universitetsvistelser, parlaments- och ministeriebesök och stadsrundvandringar.

 

Inrikesexkursioner

Exkursionerna inom landet har främst riktat sig till Helsingfors och årligen görs även företagsbesök i Åbo. Under besöken i huvudstaden brukar medlemmarna besöka ministerier, riksdagen och andra offentliga inrättningar eller intressanta organisationer. Xqrren avrundas ofta med något kulturellt, såsom teater eller opera. Företagsbesöken brukar främst göras till klubbens samarbetspartners.