Stadgar

STADGAR FÖR STATSVETENSKAPLIGA KLUBBEN VID ÅBO AKADEMI r.f.

 

1 kap.
Allmänna stadgar

Föreningens namn är Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. Dess hemort är Åbo stad. Föreningens språk är svenska.

Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi är en specialförening för politices studerande vid Åbo Akademi i Åbo. Föreningens ändamål är att väcka och höja intresset för samhälleliga och samhällsvetenskapliga ärenden bland sina medlemmar. Därutöver ska föreningen, bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som anknyter till medlemmarnas studier, arbetsmöjligheter och fritid.

För förverkligandet av sina ändamål anordnar föreningen klubbmöten, föredrags- och diskussionstillfällen samt samkväm, bedriver studieinformation och publikationsverksamhet samt anordnar exkursioner och studiebesök. Föreningen utger tidningarna Politicus samt Allwar&Oförskämt. Vid behov kan även andra publikationer utges.

Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår. På föreningsmötet som infaller i december månad fastställs verksamhetsplanen för följande verksamhetsår. Budgeten för verksamhetsåret fastställs på det nya kalenderårets första föreningsmöte.

 

2 kap.
Medlemmar

Ordinarie medlem blir den politices studerande vid Åbo Akademi i Åbo, som betalt den inskrivnings- och medlemsavgift som fastställts av föreningens höstmöte. Extra medlem kan på skriftlig ansökan antas av styrelsen. Efter att ha varit medlem i tre år och betalat den engångsavgift som fastställs av föreningens höstmöte blir medlem alumnimedlem. Alumnimedlem inskriven vid Åbo Akademi fungerar som ordinarie medlem. Till hedersmedlem kan föreningen kalla person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt befrämjat föreningens intressen.

Rösträtt vid föreningsmöte har ordinarie medlem. Varje ordinarie medlem har en röst. Extra medlem, alumnimedlem som inte är inskriven vid Åbo Akademi och hedersmedlem har yttranderätt men inte rösträtt. Medlemmar, som inte betalat medlemsavgift enligt 7§, får inte utöva sin rösträtt. De får inte heller ta del av medlemsförmånerna, innan medlemsavgiften blivit betald. Alumnimedlem är livstidsmedlem.

Medlemsavgift uppbärs årligen av ordinarie och extra medlem. Medlemsavgift kan erläggas under hela kalenderåret. Nyinskriven medlem bör därtill betala särskild inskrivningsavgift till föreningen. Inskrivningsavgiftens storlek fastställs av höstmötet.

Medlem i föreningen har rätt att när som helst genom skriftlig anmälan hos styrelsen, dess ordförande eller genom muntlig anmälan till föreningsmötesprotokoll utträda ur föreningen.

Har en medlem underlåtit sig att fullgöra sina förpliktelser gentemot föreningen eller genom sitt beteende verkat mot föreningens intressen kan föreningen vidta disciplinära åtgärder. Detsamma gäller en medlem som uppträtt synnerligen olämpligt på av föreningen anordnade tillställningar eller i föreningens lokaliteter.

 

3 kap.
Möten

10§

Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmöte. Föreningen sammanträder till höstmöte inom november månad, till decembermöte inom december månad, till januarimöte inom januari månad och till vårmöte inom februari månad. Föreningen sammankallas till föreningsmöte en gång per månad under pågående termin. Extra föreningsmöte kan sammankallas vid behov eller om minst en tiondel (1/10) av hela medlemsantalet därom skriftligen anhåller. Mötet bör hållas inom en vecka från att detta krav framförts.

11§

Kallelse till föreningsmöte sker minst tre dagar före mötet genom anslag på Statsvetenskapliga Klubbens allmänna anslagstavla och elektroniskt.

12§

Vid höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Vid behov: val av kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren

Val av styrelseordförande för följande verksamhetsår

Val av chefredaktör för föreningens tidning Politicus för följande verksamhetsår

Val av chefredaktör för föreningens tidning Allwar&Oförskämt för följande verksamhetsår

Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dem för följande verksamhetsår

Fastställande av medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår

Övriga ärenden

 

Valet av ordförande och chefredaktör sker efter skriftlig ansökan. Ansökan bör lämnas in till styrelsen minst tre dagar före mötet.

 

13§

På föreningsmötet som infaller i december månad och kallas decembermötet behandlas åtminstone följande ärenden: Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Val av högskolepolitiskt ansvarig för följande verksamhetsår

Val av inrikes- och utrikesansvarig för följande verksamhetsår

Val av sekreterare för följande verksamhetsår

Val av skattmästare för följande verksamhetsår

Val av kultur- och motionsansvarig för följande verksamhetsår

Val av klubbhövding för följande verksamhetsår

Val av värd/värdinna för följande verksamhetsår

Val av minst sex och högst 30 medlemmar till förvaltningsrådet för följande verksamhetsår

Val av redaktion för Politicus för följande verksamhetsår

Val av redaktion för Allwar&Oförskämt för följande verksamhetsår

Val av webbansvarig för följande verksamhetsår

Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår

Övriga ärenden

Val av styrelsemedlemmar sker efter skriftlig ansökan. Ansökan bör lämnas in till styrelsen minst tre dagar före mötet.

 

14§

På föreningsmötet som infaller i januari månad och kallas januarimötet behandlas åtminstone följande ärenden:

Val av ordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet

Val av medlemmar till Debattkommittén för verksamhetsåret

Val av medlemmar till Xqrr-kommittén för verksamhetsåret

Val av medlemmar till Kulturkommittén för verksamhetsåret

Val av medlemmar till Motionskommittén för verksamhetsåret

Val av medlemmar till Årsfestkommittén för verksamhetsåret

Val av högst sex medlemmar till Festkommittén för verksamhetsåret

Konstaterande av medlemmar i Högskolepolitiska kommittén för verksamhetsåret

Konstaterande av medlemmar i Disciplinutskottet

Val av två medlemmar till Förtjänstteckenskommittén för verksamhetsåret

Val av fem fanbärare för verksamhetsåret

Fastställande av styrelsens specificering av verksamhetsplanen

Fastställande av budgeten för verksamhetsåret

Övriga ärenden

 

15§

Vid vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden:

Val av ordförande för mötet

Val av viceordförande för mötet

Val av sekreterare för mötet

Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet

Uppläsande och godkännande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår Uppläsande och godkännande av bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse över räkenskaperna för föregående verksamhetsår

Beviljande av ansvarsfrihet för avgångna styrelsen

Val av årsfestmarskalk för verksamhetsåret

Övriga ärenden

4 kap.
Styrelse och förvaltning

16§

Föreningens styrelse väljs bland föreningens ordinarie medlemmar för ett verksamhetsår åt gången. Styrelsen består av föreningens ordförande, högskolepolitiskt ansvarig, inrikes- och utrikesansvarig, sekreterare, skattmästare, kultur- och motionsansvarig, klubbhövding och värd/värdinna. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande för verksamhetsåret. Styrelsen är beslutsför då ordförande och tre styrelsemedlemmar eller viceordförande samt minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande.

17§

Om styrelsemedlem avgår under pågående verksamhetsår kan föreningen välja ersättare.

18§

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordförande och en annan medlem av styrelsen.

19§

Styrelsen kan vid behov tillsätta arbetsutskott.

20§

Förvaltningsrådet består av klubbhövding, värd/värdinna samt de på decembermötet valda medlemmarna. Förvaltningsrådet har till uppgift att ansvara för föreningens lokaliteter enligt styrelsens direktiv.

Räkenskaper och verksamhetsgranskning

21§

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår.

22§

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av verksamhetsgranskarna så snart bokslutet uppgjorts, dock senast tre veckor före vårmötet.

Kurator

23§

Föreningens kurator väljs för två kalenderår åt gången bland personer som genom sin verksamhet är knuten till föreningen och Åbo Akademi.

 

Övriga stadganden

24§

Föreningen kan motta arv i form av egendom och kapital testamenterad till föreningen.

Dessutom kan föreningen äga och förvalta lös och fast egendom.

25§

Beslut om upptagande av lån i föreningens namn fattas av ett föreningsmöte med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

26§

Närmare föreskrifter om föreningens verksamhet och styrelsens åliggande ingår i särskild arbetsordning. Beslut om arbetsordning eller ändring av densamma fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid föreningsmöte.

27§

Beslut om ändring av föreningens stadga bör fattas av två på varandra följande föreningsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Stadgeändringen träder i kraft så snart den blivit införd i föreningsregistret.

28§

Beslut om upplösning av föreningen fattas av tre på varandra följande föreningsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid föreningens upplösning tillfaller dess egendom och tillgodohavanden Åbo Akademis Studentkår.

29§

Föreningens årsfest firas i november månad.

30§

Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter att de införts i föreningsregistret.

31§

De tidigare erhållna medlemsrättigheterna bevaras.

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 4§, 7§, 11§, 13§, 15§ och 19§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 9 mars 1988.

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 6§ och 7§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 21 november 1990

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 5§ och 6§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 5 april 1995

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 9§, 11§, 12§, 13§, 15§, 16§, 19§, 22§, 24§, 26§ och 29§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 3 december 2002

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 9§, 11§, 12§, 13§, 15§, 16§, 19§, 22§, 24§, 26§ och 29§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 30 januari 2003.

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 12§ och 21§ fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 11 december 2003.

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 4§, 5§, 6§, 7§, 13§, 14§, 15§, 16§, 17§, 18§, 19§, 20§, 21§, 22§, 23§, 24§, 25§, 26§, 27§, 28§, 29§, 30§, 31§, 32§ och 33§ fattades av två på varandra allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 2 december 2004 och den 27 januari 2005.

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 14§ och 15§ fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 23 november 2005 och 14 december 2005.

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 2§, 3§, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 11§, 12§, 13§, 14§, 15§, 16§, 17§, 18§, 19§, 20§, 21§, 23§, 24§ och 29§ i de hitintills gällande stadgorna, med beaktande av ändring av paragrafordningen i stadgorna som genomfördes med anledning av att två paragrafer (10§ och 25§) upphävdes i sin helhet, fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 18 mars 2010 och 13 april 2010.

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 6§, 13§, 14§ och 16§ fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i Domvillan, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 19 april 2016 och den 3 maj 2016.