Stadgar

STADGAR FÖR STATSVETENSKAPLIGA KLUBBEN VID ÅBO AKADEMI r.f. 

 

1 kap. 

Allmänna stadgar 

 

 

Föreningens namn är Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi r.f. Dess hemort är Åbo stad. Föreningens språk är svenska. 

 

 

 

Statsvetenskapliga Klubben vid Åbo Akademi är en specialförening för politices studerande vid Åbo Akademi i Åbo. Föreningens syfte är att väcka och höja intresset för samhälleliga och samhällsvetenskapliga ärenden bland sina medlemmar. Därutöver ska föreningen bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i frågor som anknyter till medlemmarnas studier, arbetsmöjligheter och fritid. 

 

 

 

För förverkligandet av sitt syfte anordnar föreningen klubbmöten, föredrags- och diskussionstillfällen samt samkväm. Dessutom bedriver föreningen studieinformation och publikationsverksamhet samt anordnar exkursioner och studiebesök. Föreningen utger tidningarna Politicus samt Allwar&Oförskämt. Vid behov kan även andra publikationer utges. 

 

 

 

Föreningens verksamhetsår är ett kalenderår. På föreningsmötet som infaller i december månad fastställs verksamhetsplanen för följande verksamhetsår. Budgeten för verksamhetsåret fastställs på det nya kalenderårets första föreningsmöte. 

 

 

2 kap. 

Medlemmar 

 

 

Ordinarie medlem blir den politices studerande vid Åbo Akademi i Åbo, som betalt den inskrivnings- och medlemsavgift som fastställts av föreningens höstmöte. Extra medlem kan på skriftlig ansökan antas av styrelsen. Efter att ha varit medlem i tre år och betalat den engångsavgift som fastställs av föreningens höstmöte blir medlem alumnimedlem. Alumnimedlem inskriven vid Åbo Akademi fungerar som ordinarie medlem. Till hedersmedlem kan föreningen kalla person som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt befrämjat föreningens intressen. 

 

 

 

Rösträtt vid föreningsmöte har ordinarie medlem. Varje ordinarie medlem har en röst. Extra medlem, alumnimedlem som inte är inskriven vid Åbo Akademi och hedersmedlem har yttranderätt men inte rösträtt. Medlemmar som inte betalat medlemsavgift enligt 7§, får inte utöva sin rösträtt. De får inte heller ta del av medlemsförmånerna innan medlemsavgiften blivit betald. Alumnimedlem är livstidsmedlem. 

 

 

 

Medlemsavgift uppbärs årligen av ordinarie och extra medlem. Medlemsavgift kan erläggas under hela kalenderåret. Nyinskriven medlem bör därtill betala särskild inskrivningsavgift till föreningen. Inskrivningsavgiftens storlek fastställs av höstmötet. 

 

 

 

Medlem i föreningen har rätt att när som helst genom skriftlig anmälan hos styrelsen, dess ordförande eller genom muntlig anmälan till föreningsmötesprotokoll utträda ur föreningen. 

 

 

 

Har en medlem underlåtit sig att fullgöra sina förpliktelser gentemot föreningen eller genom sitt beteende verkat mot föreningens intressen, kan föreningen vidta disciplinära åtgärder. Detsamma gäller en medlem som uppträtt synnerligen olämpligt på av föreningen anordnade tillställningar eller i föreningens lokaliteter. 

 

 

3 kap. 

Möten 

10§ 

 

Föreningens beslutanderätt utövas av föreningsmöte. Föreningen sammanträder till höstmöte inom november månad, till decembermöte inom december månad, till januarimöte inom januari månad och till vårmöte inom februari månad. Föreningen sammankallas till föreningsmöte en gång per månad under pågående termin. Extra föreningsmöte kan sammankallas vid behov eller om minst en tiondel (1/10) av hela medlemsantalet därom skriftligen anhåller. Mötet bör hållas inom en vecka från att detta krav framförts. 

 

11§ 

 

Kallelse till föreningsmöte sker minst tre dagar före mötet genom anslag på Statsvetenskapliga Klubbens allmänna anslagstavla och elektroniskt. 

 

12§ 

 

Vid höstmötet behandlas åtminstone följande ärenden: 

 

Val av ordförande för mötet 

 

Val av sekreterare för mötet 

 

Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet 

 

Vid behov: val av kurator för de två på varandra följande verksamhetsåren 

 

Val av styrelseordförande för följande verksamhetsår 

 

Val av chefredaktör för föreningens tidning Politicus för följande verksamhetsår 

 

Val av chefredaktör för föreningens tidning Allwar&Oförskämt för följande verksamhetsår 

 

Val av två verksamhetsgranskare samt två suppleanter för dem för följande verksamhetsår 

 

Fastställande av medlems-, alumni- och inskrivningsavgifter för följande verksamhetsår 

 

Övriga ärenden 

 

Valet av ordförande och chefredaktör sker efter skriftlig ansökan. Ansökan bör lämnas in till styrelsen minst tre dagar före mötet. 

 

13§ 

 

På föreningsmötet som infaller i december månad och kallas decembermötet behandlas åtminstone följande ärenden:  

Val av ordförande för mötet 

 

Val av sekreterare för mötet 

 

Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet 

 

Val av högskolepolitiskt ansvarig för följande verksamhetsår 

 

Val av inrikes- och utrikesansvarig för följande verksamhetsår 

 

Val av sekreterare för följande verksamhetsår 

 

Val av skattmästare för följande verksamhetsår 

 

Val av marknadsförings- och kommunikationsansvarig för följande verksamhetsår 

 

Val av kultur- och motionsansvarig för följande verksamhetsår 

 

Val av klubbhövding för följande verksamhetsår 

 

Val av värd/värdinna för följande verksamhetsår 

 

Val av medlemmar till förvaltningsrådet för följande verksamhetsår 

 

Val av redaktion för Politicus för följande verksamhetsår 

 

Val av redaktion för Allwar&Oförskämt för följande verksamhetsår 

 

Val av webbansvarig för följande verksamhetsår 

 

Fastställande av verksamhetsplan för följande verksamhetsår 

 

Övriga ärenden 

 

Val av styrelsemedlemmar sker efter skriftlig ansökan. Ansökan bör lämnas in till styrelsen minst tre dagar före mötet. 

 

14§ 

 

På föreningsmötet som infaller i januari månad och kallas januarimötet behandlas åtminstone följande ärenden: 

 

Val av ordförande för mötet 

 

Val av sekreterare för mötet 

 

Val av två protokolljusterare samt två rösträknare för mötet 

 

Val av medlemmar till Debattkommittén för verksamhetsåret 

 

Val av medlemmar till Xqrr-kommittén för verksamhetsåret 

 

Val av medlemmar till Kulturkommittén för verksamhetsåret 

 

Val av medlemmar till Motionskommittén för verksamhetsåret 

 

Val av medlemmar till Årsfestkommittén för verksamhetsåret 

 

Val av högst sex medlemmar till Festkommittén för verksamhetsåret 

 

Val av medlemmar till Marknadsföringskommittén 

 

Konstaterande av medlemmar i Högskolepolitiska kommittén för verksamhetsåret 

 

Konstaterande av medlemmar i Disciplinutskottet 

 

Val av två medlemmar till Förtjänstteckenskommittén för verksamhetsåret 

 

Val av fem fanbärare för verksamhetsåret 

 

Fastställande av styrelsens specificering av verksamhetsplanen 

 

Fastställande av budgeten för verksamhetsåret 

 

Övriga ärenden 

 

15§ 

 

Vid vårmötet behandlas åtminstone följande ärenden: 

 

Val av ordförande för mötet 

 

Val av viceordförande för mötet 

 

Val av sekreterare för mötet 

 

Val av två protokolljusterare samt rösträknare för mötet 

 

Uppläsande och godkännande av verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår  

 

Uppläsande och godkännande av bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse över räkenskaperna för föregående verksamhetsår 

 

Beviljande av ansvarsfrihet för avgångna styrelsen 

 

Val av årsfestmarskalk för verksamhetsåret 

 

Övriga ärenden 

 

 

4 kap. 

Styrelse och förvaltning 

16§ 

 

Föreningens styrelse väljs bland föreningens ordinarie medlemmar för ett verksamhetsår åt gången. Styrelsen består av föreningens ordförande, högskolepolitiskt ansvarig, inrikes- och utrikesansvarig, sekreterare, skattmästare, marknadsförings- och kommunikationsansvarig, kultur- och motionsansvarig, klubbhövding och värd/värdinna. Styrelsen väljer inom sig en viceordförande för verksamhetsåret. Styrelsen är beslutsför då ordförande och tre styrelsemedlemmar eller viceordförande samt minst fyra styrelsemedlemmar är närvarande. 

 

 

17§ 

Beslut om möjlighet för eventuellt distansdeltagande vid ett fysiskt föreningsmöte fattas av föreningens styrelse. Möjligheten till distansdeltagande ska anges i möteskallelsen.  

Distansdeltagande sker genom videokonferens eller någon annan lämplig teknisk metod för dataöverföring i realtid så att: 

Sammanträdets ordförande och sekreterare på ett tillförlitligt sätt kan verifiera vem som deltar i sammanträdet. 

Sammanträdets ordförande kan leda sammanträdet 

Den som deltar i sammanträdet kan följa sammanträdet och delta i behandlingen av ärendena med lika villkor 

Röst- och yttranderätt vid distansdeltagande likställs med fysiskt mötesdeltagande. 

 

18§ 

 

Om styrelsemedlem avgår under pågående verksamhetsår kan föreningen välja ersättare. 

 

19§ 

 

Föreningens namn tecknas av ordförande ensam eller av viceordförande och en annan medlem av styrelsen. 

 

20§ 

 

Styrelsen kan vid behov tillsätta arbetsutskott. 

 

21§ 

 

Förvaltningsrådet består av klubbhövding, värd/värdinna samt de på decembermötet valda medlemmarna. Förvaltningsrådet har till uppgift att ansvara för föreningens lokaliteter enligt styrelsens direktiv. 

Räkenskaper och verksamhetsgranskning. 

 

22§ 

 

Föreningens räkenskapsperiod är ett kalenderår. 

 

23§ 

 

Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av verksamhetsgranskarna så snart bokslutet uppgjorts, dock senast tre veckor före vårmötet. 

 

Kurator 

 

24§ 

 

Föreningens kurator väljs för två kalenderår åt gången bland personer som genom sin verksamhet är knuten till föreningen och Åbo Akademi. 

 

 

Kap 5. 

 Förtjänsttecken och hedersutmärkelser 

 

25§ 

Föreningen kan dela ut förtjänsttecken och hedersutmärkelser till medlemmar eller utomstående som på förtjänstfullt sätt verkat för föreningen. 

26§ 

Närmare bestämmelser om förtjänsttecken och hedersutmärkelser samt med vilka kriterier de utdelas, stadgas i reglementet för förtjänsttecken och hedersutmärkelser. Beslut om reglementet för förtjänsttecken och hedersutmärkelser eller ändring av densamma fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid föreningsmöte. 

 

 

Övriga stadganden 

27§ 

 

Föreningen kan motta arv i form av egendom och kapital testamenterad till föreningen. 

 

Dessutom kan föreningen äga och förvalta lös och fast egendom. 

 

28§ 

 

Beslut om upptagande av lån i föreningens namn fattas av ett föreningsmöte med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. 

 

29§ 

 

Närmare föreskrifter om föreningens verksamhet och styrelsens åliggande ingår i särskild arbetsordning. Beslut om arbetsordning eller ändring av densamma fattas med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna vid ett föreningsmöte. 

 

30§ 

 

Beslut om ändring av föreningens stadga fattas av två på varandra följande föreningsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Stadgeändringen träder i kraft så snart den blivit införd i föreningsregistret. 

 

31§ 

 

Beslut om upplösning av föreningen fattas av tre på varandra följande föreningsmöten med tre fjärdedelars (3/4) majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Vid föreningens upplösning tillfaller dess egendom och tillgodohavanden Åbo Akademis Studentkår. 

 

32§ 

 

Föreningens årsfest firas i november månad. 

 

33§ 

 

Dessa stadgar träder i kraft omedelbart efter att de införts i föreningsregistret. 

 

34§ 

 

De tidigare erhållna medlemsrättigheterna bevaras. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 4§, 7§, 11§, 13§, 15§ och 19§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 9 mars 1988. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 6§ och 7§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 21 november 1990 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 5§ och 6§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 5 april 1995 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 9§, 11§, 12§, 13§, 15§, 16§, 19§, 22§, 24§, 26§ och 29§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 3 december 2002 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 3§, 4§, 5§, 6§, 7§, 9§, 11§, 12§, 13§, 15§, 16§, 19§, 22§, 24§, 26§ och 29§ fattades på allmänt föreningsmöte i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 30 januari 2003. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 12§ och 21§ fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 11 december 2003. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 4§, 5§, 6§, 7§, 13§, 14§, 15§, 16§, 17§, 18§, 19§, 20§, 21§, 22§, 23§, 24§, 25§, 26§, 27§, 28§, 29§, 30§, 31§, 32§ och 33§ fattades av två på varandra allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 2 december 2004 och den 27 januari 2005. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 14§ och 15§ fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 23 november 2005 och 14 december 2005. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 2§, 3§, 5§, 6§, 7§, 8§, 9§, 11§, 12§, 13§, 14§, 15§, 16§, 17§, 18§, 19§, 20§, 21§, 23§, 24§ och 29§ i de hitintills gällande stadgorna, med beaktande av ändring av paragrafordningen i stadgorna som genomfördes med anledning av att två paragrafer (10§ och 25§) upphävdes i sin helhet, fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i SF-huset, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 18 mars 2010 och 13 april 2010. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 6§, 13§, 14§ och 16§ fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i Domvillan, Gezeliusgatan 2 i Åbo, den 19 april 2016 och den 3 maj 2016. 

 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraferna 2§, 3§, 6§, 13§, 14§, 16§, §26 och §27 i de hitintills gällande stadgorna, med beaktande av ändring av paragrafordningen i stadgorna som genomfördes med anledning av att fyra nya paragrafer (17§, 18§, 26§ och 27§) lades till, fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i ASA-huset, Fänriksgatan 3 i Åbo den 18 oktober 2021 och i Domvillan, Gezeliusgatan 2 i Åbo den 29 oktober 2021. 

Stadgeenligt beslut om godkännande av ändring av paragraf 18§ i de hitintills gällande stadgorna, med beaktande av ändring av paragrafordningen i stadgorna som genomfördes med anledning av att paragraf 17§ upphävdes i sin helhet, fattades av två på varandra följande allmänna föreningsmöten i ASA-huset, Fänriksgatan 3 i Åbo, den 13 december 2021 och 26 januari 2022.