Aftonskola

Nu har omformningen av styrelseposterna börjat. För att diskutera och påverka arbetet ordnas tre aftonskolor, där processen presenteras och ändrings/förbättringsförslag tas emot. Kom med och lyssna, diskutera och ge din åsikt för att vara med och påverka!

Planeringsarbetet innehåller utformning av styrelseposter, kommittéer och arbetsgrupper samt eventuellt tillsättande av en ny styrelsepost. Huvudfokus kommer att ligga på att utveckla posterna till mer väsentliga och ändamålsenliga samt att fördela arbetsbördan jämnare.

Dessutom kommer områden med bristfällig verksamhet att överses och utvecklas eller avsättas totalt. De huvudsakliga temana som styrelsen tillsammans med medlemmar anser vara av största vikt skall avspeglas i planeringens resultat. Då planeringen är i slutskedet (för detta finns inte en fastslagen deadline) är det meningen att föreningens stadgar, arbetsordning och övriga policydokument uppdateras i enlighet med de ändamål som planen uppsatt.

OBS! ÄNDRAT DATUM! Följande aftonskola kommer att ordnas tisdagen 24.11 klockan 17.00. En Zoom-länk kommer att komma upp på Facebook-evenemanget.

Facebook-evenemanget hittar du här